Natuur en recreatie

Eén miljoen extra voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, extra geld voor het remmen van bodemdaling en het monitoren van de waterkwaliteit. Dat en nog veel meer is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020.
Zo is er komend jaar € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied.
Het waterschap gaat € 850.000 extra uitgeven aan het monitoren van de waterkwaliteit.
Ook komt er 1.8 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor het baggeren van sloten en rivieren, extra geld voor de bestrijding van exoten en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers.…

In de wijk Dennenhorst in Driebergen worden 137 bomen gekapt.
De laanbomen en hun wortels zijn in de loop van de tijd zo groot geworden dat ze (samen met het 60 jaar oude riool) problemen geven in de ondergrond en in de straat. De wortels van de bomen groeien in de rioolbuizen. Hierdoor ontstaan verstoppingen en lekkages naar het grondwater en zorgt ongedierte voor overlast. Bovendien is het wegdek aan vervanging toe. Door de druk van de boomwortels zijn de stoepen slecht begaanbaar. 8 bomen blijven staan.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Dit proces heeft best lang geduurd. We hebben de tijd genomen om met de bewoners en de nutsbedrijven te komen tot de best haalbare oplossing in deze situatie. Na wikken en wegen van argumenten en technische mogelijkheden is deze optie als enige haalbare optie overgebleven, om de problemen duurzaam en integraal op te lossen.…

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (Utrechts Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en mobiliteit worden aanbevelingen gedaan.
De stikstofcrisis is in de kern een probleem voor natuur en gezondheid in de provincie Utrecht, door al decennia bestaande overbelasting door ammoniak en stikstofoxiden.…

De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.
De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).…

Bij de jaarlijkse boominspectie zijn 62 ernstig zieke essen aangetroffen. Deze bomen zijn zodanig aangetast dat ze gekapt moeten worden.
Zieke essen kunnen gevaarlijk zijn omdat er dood hout uit kan vallen. Vanwege de veiligheid is er geen andere optie dan de bomen te kappen. Hiervoor is formeel een Omgevingsvergunning aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden zullen aankomende winter plaatsvinden.…

De sloten (watergangen) in Wijk bij Duurstede zijn gekeurd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op diepte. Om voldoende water op te kunnen vangen en voor de doorstroming van het water, moeten de sloten namelijk diep genoeg zijn. Helaas bleken niet alle sloten diep genoeg.
Daarom wordt volgende week gestart met het uitbaggeren van de sloten die het Hoogheemraadschap niet goedgekeurd heeft. Het uitbaggeren gaat met een graafmachine die uit het midden van de sloot prut en blubber graaft. Dat wordt in een aanhanger gestort. Als de aanhanger vol is, wordt het afgevoerd.
Deze werkzaamheden worden op diverse locaties in de gemeente uitgevoerd en duren ongeveer twee weken. Het kan enige verkeershinder opleveren.…

Er is een nieuw vogelkijkscherm geplaatst op de Hooge Kampse Plas. Het is een mijlpaal in de sanerings- en herinrichtingwerkzaamheden die er sinds 2010 worden uitgevoerd om de van oorsprong vervuilde waterplas in te richten tot schoon en hoogwaardig natuurgebied. Het vogelkijkscherm is geplaatst onder toeziend oog van de betrokken gebiedsontwikkelaar (Grondbank GMG), boswachter van Utrechts Landschap, vogelaars en gemeente De Bilt. Vanaf nu kan men in alle rust en zonder verstoring de vogelrijkdom van de Hooge Kampse Plas aanschouwen.…

Bij het sluisje, naast de Grift in Zeist-West, zijn de voorbereidingen gestart voor het aanleggen van een bijenoase. Een initiatief van de leerlingen van de Stichtse Vrije School.

Ieder jaar organiseren zij een goede doelenactie. Dit jaar zamelden zij geld in voor de bijen. In overleg met Natuurlijk Zeist-West, Stichting Milieuzorg en de gemeente gingen zij op zoek naar een geschikte locatie. Dit deel tussen Nijenheim en De Clomp bleek bijzonder geschikt en zorgt ervoor dat ook de basisscholen de Sluis, De Griffel en Al Amana kunnen aansluiten bij de actie. Zij steken samen met de leerlingen van de Stichtse Vrije School de handen uit de mouwen. Het gebied geeft ook gelegenheid voor natuureducatie voor deze leerlingen. De aanleg van de bijenoase is in oktober gestart.…

Tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen bevindt zich een bijzonder natuurgebied. Bij Overlangbroek ligt een vochtig rivierbos met voornamelijk essenbomen. Om het rivierbos, en de leefomgeving van de zeldzame dier- en plantensoorten die zich hier thuis voelen, te behouden is het belangrijk dat het bos vochtig blijft. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie Utrecht hebben er samen voor gezorgd dat het bos in ere is hersteld.

“Het essenbos in Overlangbroek biedt veel afwisseling tussen bos en open landschap. Dit trekt dieren die zich hier thuis voelen, zoals de sleedoornpage, matkop en verschillende marterachtigen. Bovendien vormen de essenbomen een ideale vestigingsplaats voor bijzondere mossen zoals groot touwtjesmos, bleek boomvorkje en ruig leermos,” vertelt Allard Van Leerdam, ecoloog bij Staatsbosbeheer.…

Op zondag 6 oktober organiseert Utrechts Landschap de publieksdag van de Utrechtse Natuurdagen: een natuurevenement waarbij iedereen welkom is die graag van én in de natuur wil leren. Rondom het thema natuurkwaliteit zijn er excursies, lezingen en workshops georganiseerd bij de Tabaksschuur in Amerongen.

Speciaal voor de Utrechtse Natuurdagen wordt er een exclusieve excursie georganiseerd: op zoek naar beversporen. Tijdens deze bijzondere excursie langs de Amerongse Bovenpolder laten gidsen zien hoe de bever de boswachter helpt bij het beheren van zijn natuurgebied.

Op 6 oktober ben je van harte welkom bij de Tabaksschuur Amerongen, Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen. Het terrein is open tussen 10.30 en 17.00 uur. Parkeren bij Sportpark De Burgwal. Vandaar is het ongeveer vijf minuten lopen.…


Current track

Title

Artist

Background