Natuur en recreatie

Ruim 82% van de jongeren in de gemeente Zeist maakt zich zorgen om klimaatverandering. Sterker nog, 81% zou zelf best wat meer willen doen om die tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder 245 jongeren tussen de 16 en 26 jaar. En er blijkt onder jongeren een behoorlijke steun te zijn voor windmolens.
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Jongeren hebben geen problemen met zonnepanelen op daken. Ook voor windmolens langs snelwegen (90%), windmolens in een weiland (80%) en warmte uit de aardbodem (74%) is veel draagvlak. Minder steun is er voor zonnevelden in een weiland (50%) en windmolens boven een bos (43%).…

Een motie van BVHlokaal is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug om bij de economische groei in de provincie Utrecht extra aandacht te besteden aan Groen&Landschap.
De verantwoordelijk wethouder Rob Jorg (VVD) was tijdens de behandeling blij met de ingediende motie van BVHlokaal. Hiermee had hij een duidelijke boodschap voor de Provincie: de regio moet in haar economische ontwikkeling rekening houden met groen en landschap.

De provincie Utrecht had vier speerpunten geformuleerd voor de 16 gemeenten die binnen de provincie vallen, een totaalbeeld onder de noemer Ruimtelijk Economisch Programma (REP). BVHlokaal heeft in de gemeenteraad een betoog gehouden dat de economie weliswaar belangrijk is, maar juist daarom de aandacht voor onze bossen, ons landschap en de natuur als geheel niet in zo’n belangrijk document mag ontbreken.…

Recreatiebedrijven op de Heuvelrug zijn boos op de gemeente. Ze voelen zich benadeeld. Ook vinden ze dat de politiek op de Heuvelrug “naar willekeur en eigen believen met lokale lasten aan het goochelen is. Ondernemers dreigen de dupe te worden.” Ivo Gelsing van Recon spreekt van “Bestuurlijk nadelig handelen door de gemeente”, zo valt te lezen in Nieuwsblad de Kaap.

Het conflict tussen de gemeente en de recreatiebranche draait om de forensenbelasting. Die zorgt ervoor dat mensen die hier niet wonen maar wel vaak verblijven, toch meebetalen aan de lokale voorzieningen. De forensenbelasting werd onlangs gekoppeld aan de Onroerendezaakbelasting (Ozb) voor inwoners.

Wel is de eerder voorgenomen verhoging van de OZB van 17% teruggebracht naar 12%. Dat gebeurde na een amendement in november, dat door de VVD, BVH Lokaal, CDA en SGP werd aangenomen.…

Eén miljoen extra voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, extra geld voor het remmen van bodemdaling en het monitoren van de waterkwaliteit. Dat en nog veel meer is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020.
Zo is er komend jaar € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied.
Het waterschap gaat € 850.000 extra uitgeven aan het monitoren van de waterkwaliteit.
Ook komt er 1.8 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor het baggeren van sloten en rivieren, extra geld voor de bestrijding van exoten en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers.…

In de wijk Dennenhorst in Driebergen worden 137 bomen gekapt.
De laanbomen en hun wortels zijn in de loop van de tijd zo groot geworden dat ze (samen met het 60 jaar oude riool) problemen geven in de ondergrond en in de straat. De wortels van de bomen groeien in de rioolbuizen. Hierdoor ontstaan verstoppingen en lekkages naar het grondwater en zorgt ongedierte voor overlast. Bovendien is het wegdek aan vervanging toe. Door de druk van de boomwortels zijn de stoepen slecht begaanbaar. 8 bomen blijven staan.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Dit proces heeft best lang geduurd. We hebben de tijd genomen om met de bewoners en de nutsbedrijven te komen tot de best haalbare oplossing in deze situatie. Na wikken en wegen van argumenten en technische mogelijkheden is deze optie als enige haalbare optie overgebleven, om de problemen duurzaam en integraal op te lossen.…

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (Utrechts Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en mobiliteit worden aanbevelingen gedaan.
De stikstofcrisis is in de kern een probleem voor natuur en gezondheid in de provincie Utrecht, door al decennia bestaande overbelasting door ammoniak en stikstofoxiden.…

De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.
De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).…

Bij de jaarlijkse boominspectie zijn 62 ernstig zieke essen aangetroffen. Deze bomen zijn zodanig aangetast dat ze gekapt moeten worden.
Zieke essen kunnen gevaarlijk zijn omdat er dood hout uit kan vallen. Vanwege de veiligheid is er geen andere optie dan de bomen te kappen. Hiervoor is formeel een Omgevingsvergunning aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden zullen aankomende winter plaatsvinden.…

De sloten (watergangen) in Wijk bij Duurstede zijn gekeurd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op diepte. Om voldoende water op te kunnen vangen en voor de doorstroming van het water, moeten de sloten namelijk diep genoeg zijn. Helaas bleken niet alle sloten diep genoeg.
Daarom wordt volgende week gestart met het uitbaggeren van de sloten die het Hoogheemraadschap niet goedgekeurd heeft. Het uitbaggeren gaat met een graafmachine die uit het midden van de sloot prut en blubber graaft. Dat wordt in een aanhanger gestort. Als de aanhanger vol is, wordt het afgevoerd.
Deze werkzaamheden worden op diverse locaties in de gemeente uitgevoerd en duren ongeveer twee weken. Het kan enige verkeershinder opleveren.…

Er is een nieuw vogelkijkscherm geplaatst op de Hooge Kampse Plas. Het is een mijlpaal in de sanerings- en herinrichtingwerkzaamheden die er sinds 2010 worden uitgevoerd om de van oorsprong vervuilde waterplas in te richten tot schoon en hoogwaardig natuurgebied. Het vogelkijkscherm is geplaatst onder toeziend oog van de betrokken gebiedsontwikkelaar (Grondbank GMG), boswachter van Utrechts Landschap, vogelaars en gemeente De Bilt. Vanaf nu kan men in alle rust en zonder verstoring de vogelrijkdom van de Hooge Kampse Plas aanschouwen.…


Current track

Title

Artist

Background