Natuur en recreatie

Pagina:6

Vijf Utrechtse natuurorganisaties (Utrechts Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) hebben een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en mobiliteit worden aanbevelingen gedaan.
De stikstofcrisis is in de kern een probleem voor natuur en gezondheid in de provincie Utrecht, door al decennia bestaande overbelasting door ammoniak en stikstofoxiden.…

De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.
De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).…

Bij de jaarlijkse boominspectie zijn 62 ernstig zieke essen aangetroffen. Deze bomen zijn zodanig aangetast dat ze gekapt moeten worden.
Zieke essen kunnen gevaarlijk zijn omdat er dood hout uit kan vallen. Vanwege de veiligheid is er geen andere optie dan de bomen te kappen. Hiervoor is formeel een Omgevingsvergunning aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden zullen aankomende winter plaatsvinden.…

De sloten (watergangen) in Wijk bij Duurstede zijn gekeurd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op diepte. Om voldoende water op te kunnen vangen en voor de doorstroming van het water, moeten de sloten namelijk diep genoeg zijn. Helaas bleken niet alle sloten diep genoeg.
Daarom wordt volgende week gestart met het uitbaggeren van de sloten die het Hoogheemraadschap niet goedgekeurd heeft. Het uitbaggeren gaat met een graafmachine die uit het midden van de sloot prut en blubber graaft. Dat wordt in een aanhanger gestort. Als de aanhanger vol is, wordt het afgevoerd.
Deze werkzaamheden worden op diverse locaties in de gemeente uitgevoerd en duren ongeveer twee weken. Het kan enige verkeershinder opleveren.…

Er is een nieuw vogelkijkscherm geplaatst op de Hooge Kampse Plas. Het is een mijlpaal in de sanerings- en herinrichtingwerkzaamheden die er sinds 2010 worden uitgevoerd om de van oorsprong vervuilde waterplas in te richten tot schoon en hoogwaardig natuurgebied. Het vogelkijkscherm is geplaatst onder toeziend oog van de betrokken gebiedsontwikkelaar (Grondbank GMG), boswachter van Utrechts Landschap, vogelaars en gemeente De Bilt. Vanaf nu kan men in alle rust en zonder verstoring de vogelrijkdom van de Hooge Kampse Plas aanschouwen.…

Bij het sluisje, naast de Grift in Zeist-West, zijn de voorbereidingen gestart voor het aanleggen van een bijenoase. Een initiatief van de leerlingen van de Stichtse Vrije School.

Ieder jaar organiseren zij een goede doelenactie. Dit jaar zamelden zij geld in voor de bijen. In overleg met Natuurlijk Zeist-West, Stichting Milieuzorg en de gemeente gingen zij op zoek naar een geschikte locatie. Dit deel tussen Nijenheim en De Clomp bleek bijzonder geschikt en zorgt ervoor dat ook de basisscholen de Sluis, De Griffel en Al Amana kunnen aansluiten bij de actie. Zij steken samen met de leerlingen van de Stichtse Vrije School de handen uit de mouwen. Het gebied geeft ook gelegenheid voor natuureducatie voor deze leerlingen. De aanleg van de bijenoase is in oktober gestart.…

Tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen bevindt zich een bijzonder natuurgebied. Bij Overlangbroek ligt een vochtig rivierbos met voornamelijk essenbomen. Om het rivierbos, en de leefomgeving van de zeldzame dier- en plantensoorten die zich hier thuis voelen, te behouden is het belangrijk dat het bos vochtig blijft. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie Utrecht hebben er samen voor gezorgd dat het bos in ere is hersteld.

“Het essenbos in Overlangbroek biedt veel afwisseling tussen bos en open landschap. Dit trekt dieren die zich hier thuis voelen, zoals de sleedoornpage, matkop en verschillende marterachtigen. Bovendien vormen de essenbomen een ideale vestigingsplaats voor bijzondere mossen zoals groot touwtjesmos, bleek boomvorkje en ruig leermos,” vertelt Allard Van Leerdam, ecoloog bij Staatsbosbeheer.…

Op zondag 6 oktober organiseert Utrechts Landschap de publieksdag van de Utrechtse Natuurdagen: een natuurevenement waarbij iedereen welkom is die graag van én in de natuur wil leren. Rondom het thema natuurkwaliteit zijn er excursies, lezingen en workshops georganiseerd bij de Tabaksschuur in Amerongen.

Speciaal voor de Utrechtse Natuurdagen wordt er een exclusieve excursie georganiseerd: op zoek naar beversporen. Tijdens deze bijzondere excursie langs de Amerongse Bovenpolder laten gidsen zien hoe de bever de boswachter helpt bij het beheren van zijn natuurgebied.

Op 6 oktober ben je van harte welkom bij de Tabaksschuur Amerongen, Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen. Het terrein is open tussen 10.30 en 17.00 uur. Parkeren bij Sportpark De Burgwal. Vandaar is het ongeveer vijf minuten lopen.…

In het bijzondere natuurgebied Overlangbroek , tussen Wijk bij Duurstede en Leersum, zijn maatregelen genomen om de verdroging van het gebied tegen te gaan. Zo kan het zeldzame vochtige rivierkleibos met o.a. bijzondere mossen en korstmossen behouden blijven.

In het natuurgebied zijn stuwen en duikers geplaatst. Nieuwe en opgeschoonde watergangen voeren overtollig verzurend regenwater af. Hierdoor kan kwel, grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt, beter naar boven stromen. Om het vochtige rivierkleibos beter te kunnen beheren, zijn onderhoudspaden aangelegd en bestaande paden opgeknapt.…

Een gids van Staatsbosbeheer neemt geïnteresseerden op zaterdag 24 augustus mee het bos in en vertelt alles over vleermuizen. Dit zijn misschien een beetje enge, maar vooral hele interessante dieren. Hoe leven ze eigenlijk, wat eten ze en hoe werkt dat nou met die echolocatie? Dit is dé kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen.

Vleermuizen kijken met hun oren: een vleermuis zendt tijdens het vliegen voortdurend korte geluidjes uit. Met haar zeer gevoelige oren kan zij aan de echo horen hoe haar omgeving eruit ziet. De kleinste vleermuis in Nederland is de dwergvleermuis. Hij past in een lucifersdoosje en weegt net zoveel als een suikerklontje.

Datum: zaterdag 24 augustus; Start: Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz; Tijd: 20.00…


Current track

Title

Artist

Background