Politiek

De ondernemers van centrum Driebergen en Leersum willen de bestaande bedrijveninvesteringszones voor een periode van vijf jaar verlengen. Onlangs werd een intentieovereenkomst daartoe getekend.

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) werken ondernemers in een bepaald gebied nauw samen en investeren gezamenlijk in de omgeving. Denk aan activiteiten in de openbare ruimte, maar ook online. Activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in het betreffende gebied bevorderen.

Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de BIZ-samenwerking. Vervolgens komt er ook nog een draagvlakmeting onder de ondernemers.…

Vorige zaterdag fietste Gijsbert Doornenbal langs de dertig potentiële woningbouwlocaties. Het SGP-commissielid wilde poolshoogte nemen bij de door het college opgesomde kansrijke bouwplaatsen.

Doornenbal had 60 fietskilometers nodig om alle locaties te bezoeken. Bij een aantal eventuele locaties sprak hij met onder meer omwonenden. ‘Het was zeker leerzaam. Zo hoorde ik van bewoners van de Valentijn in Driebergen over hun zorgen. Qua communicatie zou het beter gemogen hebben’, zegt de SGP-woordvoerder wonen. ‘Ook op andere locaties hoorde ik nieuwe punten, die zal ik zeker meenemen naar de raad’.

Het gaat om mogelijke locaties binnen de grenzen van de Heuvelrug-dorpen, ofwel inbreidingslocaties.…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie hebben geen bezwaar tegen een supermarkt aan de Appelgaard. De gemeente vroeg een reactie naar aanleiding van de plannen van Aldi.

Beide instanties geven aan in te stemmen met de plannen. De provincie zegt dat de locatie Appelgaard past binnen het detailhandelsbeleid. Het hoogheemraadschap bekeek de waterhuishoudkundige belangen. Het schap gaf aanwijzingen met betrekking tot eventueel wateroverlast, de initiatiefnemer heeft de plannen daarop aangepast.

De bouw van de supermarkt staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 oktober aanstaande. Het plan is niet onomstreden, omwonenden voelen niets voor een vestiging op de beoogde locatie.…

Kopers van nieuwbouwhuizen betalen steeds meer voor een vergunning. In 2020 stegen de kosten voor de bouwleges gemiddeld met 2,4%, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Wie een woning in Wijk bij Duurstede laat bouwen, betaalt dit jaar bijna 11 procent meer dan vorig jaar. In Utrechtse Heuvelrug bleven de legeskosten gelijk, maar wel duidelijk hoger dan bijvoorbeeld in Wijk. Uitgaande van een bouwsom van 170.000 euro betaal je in Utrechtse Heuvelrug € 5.259, in Wijk bij Duurstede ‘slechts’ € 4.545.

Ook bij verbouw is Wijk bij Duurstede goedkoper, daar betaal je voor een vergunning bij een verbouwing ter waarde van 10.000 euro aan leges 312 euro. Eenzelfde klus in Utrechtse Heuvelrug kost 415 euro aan leges.…

Gemeente, politie, Omgevingsdienst Utrecht en Stedin voerden woensdag controles uit bij een aantal autobedrijven in Utrechtse Heuvelrug. Hierbij werden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.

 Burgemeester Frits Naafs: ‘Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2018 gestart met het uitvoeren van integrale controles bij autobedrijven. Vanaf 2019 vinden deze controles in onze gemeente ook plaats in het buitengebied en bij agrarische bedrijven.’

De controles maken deel uit van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug, waarin ook Utrechtse Heuvelrug en Wijk participeren. Bij de controle werden enkele milieuovertredingen vastgesteld, verder was alles okee.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan de toekomstvisie. Het college vraagt inwoners hierin mee te denken.

De gemeente is een geliefde plek om te wonen, zegt het college. En om dat zo te houden moeten er antwoorden komen op een aantal opgaven op het gebied van klimaat, wonen en zorg. Inwoners kunnen meedenken door het bij het Gemeentenieuws afgedrukte formulier in te vullen en in te sturen, zo lazen we in De Kaap van vorige week.

De voorgestelde methode leidde tot de nodige kritiek. De gemeente laat desgevraagd weten dat er de inbreng ook op andere wijzen gegeven kan worden. Er komt een online enquête, diverse inwonersavonden en speciaal voor jongeren een prijsvraag op Instagram.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug overweegt vrijstaande huizen langs de A12 te bestemmen als molenaarswoning, om zo de kansen voor windenergie te vergroten. Zo staat te lezen in een brief van B & W aan de raad naar aanleiding van een technische verkenning over windenergie.

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente is ongeschikt als windmolenlokatie. Bijvoorbeeld omdat er te weinig wind is omdat het een laag gelegen gebied is. Of het is als stilte- of natuurgebied een ‘no go’.

Er is al veel te doen geweest over de windturbines. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten de partners in de U16 met elkaar zorgen voor voldoende schone energie. Maar windmolens en grote velden met zonnepanelen zijn niet populair.…

De woningcorporaties in Utrechtse Heuvelrug presenteren elk jaar een overzicht van hun plannen in relatie tot de Woonvisie van de gemeente. Het college is positief over de nieuwste plannen van de corporaties.

De gemeente hanteert een Woonvisie met daarin de ambities en beleidsdoelen voor het woonbeleid. De woningcorporaties maken ook plannen, die moeten uiteraard matchen met de Woonvisie. Het college beoordeelt deze plannen vervolgens. Dat is nu ook gebeurd, het college kan zich vinden in de plannen van de corporaties.

Er zijn drie corporaties werkzaam in Utrechtse Heuvelrug, te weten Heuvelrug Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en Rhenam. Ze werken bij het maken van de plannen nauw samen, binnen een federatie.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug is het helemaal zat, de vervallen en verpauperde woningen en terreinen. Om die reden vatte het college de handhavingsopties samen in het document handhavingsbeleid.

Burgemeester Frits Naafs: ‘De verpauperde panden zijn veel van onze inwoners en ook het gemeentebestuur al jaren een doorn in het oog. Ik ga er vanuit dat we met de vaststelling van dit beleid de eigenaren kunnen bewegen in actie te komen om er zo voor te zorgen dat er op termijn geen verpauperde locaties meer zijn.’

Het vastgestelde document beschrijft hoe het college verpauperde en vervallen panden en terreinen aanpakt om zo de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.…

Grootgrutter Aldi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een supermarkt aan de Appelgaard te Driebergen. Het college adviseert de raad akkoord te gaan met een volgende stap.

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug meent dat de volgende stap past bij de inspanningsverplichting op basis van een overeenkomst in 2015. Aldi voldeed aan de voorwaarde om eventueel andere alternatieven te bekijken, de Duitse super blijft bij de keuze voor de Appelgaard. Ook de benodigde stukken bleken in orde.

De beoogde locatie is niet onomstreden. Omwonenden zijn niet blij, ze vrezen overlast. Anderzijds is de huidige locatie aan de Traaij ook niet ideaal, voor zowel de winkeleigenaar als de bezoekers.…


Current track

Title

Artist

Background