Politiek

Page: 9

Frits Naafs heeft zijn taken als burgemeester weer opgepakt. Vanaf deze week is hij weer in functie.

Naafs werd eind maart getroffen door corona. Na een intensieve periode in het ziekenhuis, mocht de burgervader vorige maand weer naar huis. In gesprek met Regio90 vertelde Naafs enkele weken terug nog dat zijn conditie nog lang niet top was. Inmiddels gaat het gelukkig beter.

De eerste taak na zijn terugkeer was de collegevergadering van afgelopen dinsdag. Naafs werd hartelijk verwelkomd door de college-collega’s. Ook was er dank voor Gerrit Boonzaaijer, die Naafs’ taken voortreffelijk waarnam.…

Het was de afgelopen weken onderwerp van diverse nieuwsberichten, ook bij ons. Het verzet tegen torenhoge windmolens en de zonnevelden groeit. BVHlokaal komt in actie.

Volgens het plan van de U16-gemeenten moeten er in Utrechtse Heuvelrug windmolens en zonneweides komen. Waar en hoeveel is nog niet bekend, maar de discussie is er niet minder om. BVHlokaal is van meet af aan mordicus tegen. De lokale partij is vóór een duurzame maatschappij, vindt ook dat elke gemeente daar aan moet meewerken, maar wil dat doen op een manier die past bij het groene karakter.

Via de site geenwindturbinesheuvelrug.nl roept de partij bewoners op om het initiatief te ondersteunen.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ging deze week met een nipte meerderheid akkoord met het plan om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen. Het voorstel ligt bij meer gemeenten in onze provincie voor, lang niet alle gemeenten zijn enthousiast.

De vorige stemming in Wijk liep uit op een 9-9 remise, nu was er een meerderheid van één stem. Met 10 tegen 9 besloot de raad beschikbaar te zijn om eventueel weeskinderen van het eiland Lesbos op te vangen.

Het initiatief komt van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. Zij hopen dat als veel gemeenten aangeven bereid te zijn weeskinderen op te vangen, de Rijksoverheid bereid zal zijn om kinderen toe te laten.…

Wijk bij Duurstede wil in 2050 aardgasvrij zijn. De gemeente organiseert een enquête over dit onderwerp.

Inwoners en ondernemers spelen een grote rol bij het aardgasvrij maken van de gemeente. Natuurlijk zijn er bij hen vragen, zorgen en wensen. Om daar een beeld van te krijgen, stelde de gemeente een vragenlijst op. Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij? Waar moeten we op letten? De resultaten van de enquête vormen een vertrekpunt bij volgende stappen.

Ga naar www.wijkbijduurstede.nl/aardgasvrij en vul de vragenlijst in.…

De regionale energie discussie is op dit moment hot news. Onder meer in Utrechtse Heuvelrug houden de plannen de gemoederen bezig.

Ook de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede sprak afgelopen week over de RES. Binnenkort moet Wijk daar een besluit over nemen. Het gesprek in de raad ging voornamelijk over de verschillende manieren om de RES-doelen te bereiken en hoe Wijk bij Duurstede daar een bijdrage aan kan leveren.

De raad ziet vooral heil in zonnevelden en wil zo de bijdragen aan de doelen van de energiestrategie van de U16.…

D66, ChristenUnie, OPEN en CDA in Utrechtse Heuvelrug stellen vragen over de mogelijkheden tot opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Het college is hier tot op heden niet voor.

Het college wijst er op dat de gemeente al een actieve en substantiële bijdrage levert via het AZC Leersum, met een capaciteit van 550 asielzoekers. Deze inzet is groter dan die van gemeenten in de regio.

De motie van de vier partijen vraagt het college over deze kwestie in overleg te treden met de colleges van de andere gemeenten in de regio. Een vergelijkbare motie zal ook in de andere gemeenten in onze regio ingediend worden. De alleenstaande vluchtelingkinderen die in barre omstandigheden op Lesbos verblijven, mogen niet het kind van de rekening worden.…

De jaarrekening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit af met een tekort van ruim 3,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de stukken die het college woensdag naar de raad stuurde.

Afgelopen jaar stond vooral in teken van het aanpakken van de sombere financiële situatie. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ‘Deze situatie werd onder andere veroorzaakt door onvoorziene tegenvallers vanuit het gemeentefonds en de systematiek die daarmee samenhangt.’

De wethouder legt uit dat er een groot verschil was tussen de kosten verbonden aan WMO en jeugdzorg en de bijdrage vanuit het Rijk. ‘Dit probleem speelt niet alleen bij ons, maar bij veel gemeenten. Gezamenlijk brengen we de problematiek onder de aandacht bij het Rijk’…

De mogelijke komst van windmolens stuit op steeds meer verzet. De enorme hoogte is een heet hangijzer, maar de vraag is ook of de gemeenten de turbines echt nodig heeft om de doelstellingen te behalen.

Maandag werd er in de raad van Utrechtse Heuvelrug gesproken over de regionale energie strategie. De gemeenten en waterschappen verenigd in de U16 stelden de RES op om zo te kunnen voldoen aan de oplegde klimaatdoelstellingen.

Er is vooral discussie over de mogelijke plaatsing van windmolens. Omdat er in onze regio niet zoveel wind is, zouden de windmolens erg hoog moeten worden. Het zou gaan om bouwwerken tot 250 meter hoogte.

De CDA-fractie voelt sowieso niets voor plaatsing van hoge windmolens. De klimaatdoelstellingen kunnen volgens de partij ook op een andere manier bereikt worden.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug presenteert voor 2021 een inventariserende Kadernota, met kaders en uitgangspunten voor de periode 2021-2024. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig.

Het meerjarenperspectief geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente. Op dit moment is het toekomstbeeld niet sluitend. Door aanhoudende tegenwind blijft de financiële opgave groot. De gemeente stelt voor 2021 een basale begroting op, zonder nieuwe ombuigingen of andere grootschalige maatregelen.

Wethouder Boonzaaijer ziet een intensief proces en scherpe keuzes tegemoet. De bewindsman: ‘Zodra de corona-maatregelen dit toelaten, gaat de gemeente op een andere manier kijken naar de mogelijkheden om tot een gezonde begroting te komen. Het is dan heel belangrijk dat er ruimte is om tegenvallers of  nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen zonder in te teren op de reserves’.…

Begin deze week was wethouder Gerrit Boonzaaijer te gast in het TV-programma EenVandaag om te spreken over de penibele financiële situatie in Utrechtse Heuvelrug.

Boonzaaijer (SGP) legde uit dat er al vóór de coronacrisis grote zorg was over de financiën. De gemeente krijgt van het Rijk onvoldoende middelen om alle wettelijk opgelegde taken te kunnen uitvoeren. Vooral waar het gaat om het sociale domein: de bijstand en jeugd- en ouderenzorg. Door de overheveling van deze taken heeft Utrechtse Heuvelrug al flink moeten bezuinigen.

De wethouder denkt dat het probleem alleen maar groter zal worden, de hulpvragen nemen toe en daarmee ook de rekening.…


Current track

Title

Artist

Background