ANBI

Doelstelling van de stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Krommerijn (LOHK):

  1. Het uitzenden en verzorgen van radio, televisie, teksttelevisie en internet-programma’s voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, waarvoor een zendvergunning is verkregen, hierna te noemen ‘de gemeenten’.
  2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemene nut te zijn.
  3. De stichting ‘LOHK’ gebruikt haar zendtijd voornamelijk voor een programma dat in bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.
  4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

 

Hoofdlijn beleidsplan:

De inkomsten van de stichting komen uit bekostiging door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze bekostiging wordt aangewend voor huisvesting, investeringen en vervanging van apparatuur. Verder zijn er geringe inkomsten uit het verhuren van de zendmast aan telefoonproviders. Het bankrekeningnummer is NL50RABO0302167250.

 

Samenstelling van bestuur:

Voorzitter: Joop van Ditmarsch
Secretaris: Henry Valk
Penningmeester: Jos du Floo

 

Jaarverslag:

Jaarverslag 2020: Download hier.

Laatste nieuws
Scroll naar top