Het College van Utrechtse Heuvelrug informeert de raad over het (voorlopige) saldo van de jaarrekening

Het College van Utrechtse Heuvelrug informeert de raad over het (voorlopige) saldo van de jaarrekening

Het voorlopige netto-saldo van de jaarrekening 2023 na verwerking van het voorstel tot budgetoverheveling en resultaatbestemming is € 7,2 miljoen voordelig, en kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Het voorlopige resultaat op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven is € 9,0 miljoen positief. Dit resultaat is een voorlopig resultaat. Net als voorgaande jaren komen de productie-verantwoordingen van zorgaanbieders momenteel pas binnen. De controle door de accountant kan nog aanpassingen opleveren. Het overschot van € 7,5 miljoen was deels te verwachten omdat er wel inzicht was in een aantal nog te verwachten inkomsten via de algemene uitkering zoals de decembercirculaire en de correctie WOZwaardes.

Met het positieve resultaat wordt de financiële positie van de gemeente verstevigd wat belangrijk is omdat het financiële vooruitzicht vanaf 2026 flink verslechtert.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven